Julkaisut

Öystilä, S. 2019. Draamamenetelmien mahdollisuudet ohjaustyössä. Teoksessa A L. Karjalainen (toim.) Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Öystilä, S., Laine, P. & Naukkarinen, J. (toim.) 2015. Oppiva opettaja 14. Yliopistopedagogisen koulutuksen kehittämishankkeet 2014-15. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut.

Öystilä, S. ja Laine, P. (toim.) 2014. Oppiva opettaja 13. Yliopistopedagogisen koulutuksen kehittämishankkeet 2013-14. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut.

Öystilä, S. ja Laine, P. (toim.) 2013. Oppiva opettaja 12. Yliopistopedagogisen koulutuksen kehittämishankkeet 2012-13. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut.

Öystilä, S. 2008. How Teachers Can Learn About Their Failures? ICEL – International Conference of Experiential Learning. University of Technology of Sydney. 8.–12.12.2008 

Öystilä, S. 2006. Significance of Group Dynamics in Problem-based Learning – experiences of PBL tutors in higher education. In Poikela, E. & Nummenmaa, A R. 2006. Understanding Problem-Based Learning. Tampere: Tampere University Press.

Öystilä, S. 2005. Toiminnallisten ja draamamenetelmien mahdollisuudet yliopisto-opetuksessa. Peda-forum, Syksy 2/2005.

Öystilä, S. 2005. Itseohjautuvuutta tukeva HOPS-ohjaus. Julkaisussa Eerola, S. & Vanhatalo, M. Tampereen yliopiston HOPS-opas. Opetuksen kehittämisyksikkö.

Öystilä, S. 2003. Toiminnallisen opetuksen perustan rakentajia – John Dewey, Kurt Lewin, Jacob Levy Moreno, David Kolb ja Jack Mezirow. Teoksessa Poikela, E. ja Öystilä, S. (toim.) Yliopistopedagogiikkaa kehittämässä – kokeiluja ja kokemuksia. Tampere: Tampere University Press.

Öystilä, S. 2002. Ongelmakohdat ryhmän ohjaamisessa. Teoksessa Poikela, E. (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka – teoriaa ja käytäntöä. Tampereen yliopistopaino: Tampere.

Öystilä, S. 2001. Ryhmäprosessin hyödyntäminen yliopisto-opetuksen haasteena. Teoksessa Poikela, E. ja Öystilä. S. (toim.) Tutkiminen on oppimista – ja oppiminen tutkimista. Tampereen yliopistopaino: Tampere.

Öystilä, S. 1997. Löydä oma oppimistyylisi. Opi oppimaan 3. Aikuiskoulutuksen maailma 1/1997, sivut 24–27.

Öystilä, S. 1997. Neljä erilaista oppijaa. Opi oppimaan 4. Aikuiskoulutuksen maailma 2/1997, sivut 31–33.

Yhteisartikkelit

Joutsen, S., Bengs, C., Kalio-Kujala, I, Kanerva, A., Öystilä, S. ja Ruohoniemi, M. 2018. Nuorten eläinlääkärien raskas, mutta palkitseva työelämä - kyselytutkimus. Tieteellinen artikkeli. Eläinlääkäri 124 (6), 311-317.

Poikela, E. & Öystilä, S. 2004. Oppimisen tiedettä osaajille – Yliopistopedagogiikan haasteet. Puheenvuoroja kasvatusalan yliopistokoulutuksen kehittämisestä. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 30-vuotisjuhlajulkaisu. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta.

Alanko-Turunen, M. & Öystilä, S. 2004. PBL-tutor tutoriaaliryhmän prosessien ohjaajana. Teoksessa Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. 2003 (toim) Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3. Ohjauksen välineet. Jyväskylä: PS-kustannus.

Öystilä, S. & Ihalainen, P. 2010. Selvitys koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnista - Teollisuuden Voima Oyj. Edutech.